YourPosition:  Home  >  Discover Sichuan > Panda Home,Sichuan

Sichuan Tourist Attraction Entrance Fee

Note: The prices might change without notice.


Chengdu 

Wuhou Temple/Marquis       60 yuan    
Du Fu's Thatched Cottage   60 yuan 
Wangjiang Park                   10yuan
Qingyang Gong Temple        5 yuan 
Panda Base                        58 yuan 
Yongling Tomb                    20 yuan 
Wen Shu Temple                  5 yuan 
Sichuan Museum                 10 yuan 


Mt Qingcheng                       90 yuan  
Dujiangyan                           90 yuan    
Leshan  Buddha                   90 yuan
Emeishan                            150yuan
Jiuzhaigou                           220yuan 
Huanglong                          200 yuan  
Munigou                               70 yuan        
Hailuogou                             80 yuan
Luding Bridge                       10 yuan 

Mt Four Girls
Chang Ping Gou                  70 yuan
Shuang Qiaogou                 80 yuan

Wolong                                50 yuan
Giant Panda Museum           30 yuan 
Zigong  Dinosaur Museum   30 yuan   
Bamboo Sea                        68 yuan      
Xichang  Base                      56 yuan 
Slavery museum                  10 yuan    
Miyaluo                                30 yuan 
Tao-Ping Qiang Village         20 yuan    
Ya'an  Wild Animal Park       70 yuan 
Baoxing Panda House         10 yuan 
Mt Wawushan                      50 yuan 
Gongxian County Cliff          20 yuan 
Xing Wen Stone Forest        30 yuan 


 

panda travel